Latest scores

10/23/18
Varsity Volleyball  Goshen vs Roger 
10/20/18 
Varsity Volleyball Win Goshen 3 vs Mariemont 0
10/19/18
Varsity Football Win Goshen 21 vs Batavia 20
10/16/18
Girls Varsity Soccer L Goshen 0 vs Summit Country Day 8
Varsity Volleyball Win Goshen 3 vs Taft 0
10/15/18
Boys Varsity Soccer L Goshen 0 vs Ross 1
10/13/18
Varsity Football L Goshen 2 vs Clinton Massie 21
10/11/18
Girls Varsity Soccer L Goshen 2 vs New Richmond 4
Boys Varsity Soccer L Goshen 0 vs New Richmond 4Varsity Volleyball Win Goshen 3 vs New Richmond 0
10/9/18
Varsity Volleyball Win Goshen 3 vs Wilmington 0
Girls Varsity Soccer Win Goshen 1 vs Wilmington 0
Boys Varsity Soccer Win Goshen 1 vs Wilmington 0
10/5/18
Varsity Boys Football Win Goshen 48 vs Wilmington 28
10/4/18
Girls Varsity Soccer L Goshen 0 vs Clinton Massie 2
Boys Varsity Soccer Win Goshen 4 vs Clinton Massie 0
Varsity Volleyball Win Goshen 3 vs Clinton Massie 1
10/2/18
Boys Varsity Soccer T Goshen 2 vs Batavia 2
Girls varsity Soccer L Goshen 1 vs Batavia 5
Varsity Volleyball Win Goshen 3 vs Batavia 0
9/29/18
Varsity Volleyball L Goshen 2 vs Reading 3
9/28/18
Varsity Boys Football Win Goshen 41 vs Western Brown 40
9/27/18
Varsity Girls Soccer L Goshen 2 vs Blanchester 3
Boys Varsity Soccer Win Goshen 2 vs Blanchester 1
9-26-18
Varsity Volleyball Win Goshen 3 vs Western Brown 0
9-25-18
Girls Varsity Soccer L Goshen 2 vs Western Brown 4
Boys Varsity Soccer L Goshen 0 vs Western Brown 5
9-24-18
Varsity Volleyball L Goshen 1 vs Williamsburg 3
9-22-18
Varsity Volleyball Win Goshen 3 vs Miami Valley Christian 0
9-21-18
Varsity Football Win Goshen 32 vs Blanchester 13
9-20-18
Girls Varsity Soccer L Goshen 0 vs Williamsburg 4
Boys Varsity Soccer Win Goshen 4 vs Williamsburg 2
9-19-18
GHS Volleyball Win Goshen 3 vs Norwood 0
9-18-18
GHS Boys Varsity Soccer L Goshen 3 vs New Richmond 5
GHS Girls Varsity Soccer L Goshen 0 vs New Richmond 6
9-17-18
GHS Volleyball Win Goshen 3 vs Wilmington 0
9-15-18
GHS Goshen Girls Soccer L Goshen 0 vs Reading 1
9-14-18
GHS Varsity Football Win Goshen 31 vs Norwood 6 
9-13-18
GHS Boys Soccer Win Goshen 6 vs Middletown Madison 2
GHS Volleyball Win Goshen 3 vs Blanchester 0
9-11-18
GHS Boys Varsity Soccer Tie Goshen 2 vs Wilmington 2
GHS Girls Varsity Soccer Tie Goshen 1 vs Wilmington 1
GHS Volleyball Win Goshen 3 vs Clinton Massie 0
9-7-18
GHS Varsity Football L Goshen 7 vs Little Miami 20
9-5-18
GHS Volleyball Win Goshen 3 vs Fayetteville Perry 0
9-4-18
GHS Girls Soccer L Goshen 0 vs Clinton Massie 5
GHS Volleyball Win Goshen 3 vs Batavia 0
9-1-18
GHS Girls Soccer L Goshen 0 vs Norwood 3
8-31-18
GHS Varsity Football L Goshen 7 vs Hillsboro 26
8-30-18
GHS Girls Soccer Win Goshen 6 vs Felicity-Franklin 0
GHS Boys Soccer Win Goshen 9 vs Felicity-Franklin 1
8-28-18
GHS Boys Soccer Win Goshen 4 vs Batavia 2
GHS Girls Soccer L Goshen 0 vs Batavia 3
GHS Volleyball Win Goshen 3 vs Western Brown 0
8-24-18
GHS Varsity Football Win Goshen 21 vs McNicholas 7
8-23-18
GHS Boys Soccer Win Goshen 2 vs Deer Park 0
GHS Girls Soccer L Goshen 0 vs Deer Park 3
GHS Volleyball Win Goshen 3 vs Colerain 1
8-22-18
GHS Volleyball Win Goshen 3 vs CNE 0
8-21-18
Girls Soccer L Goshen 0 vs Western Brown 4
Boys Soccer L Goshen 0 vs Western Brown 2
8-20-18
GHS Volleyball L Goshen 0 vs Indian Hill 3