Goshen High School

Home Page


2017 Varsity Scores
 
2-24-18
Boys Varsity Basketball Tournament L Goshen 55 vs CHCA 64 @ Mason
 
2-17-18
Boys Varsity Basketball Win Goshen 76 vs East Clinton 51
2-16-18
Boys Varsity Basketball Win Goshen 49 vs New Richmond 46
2-13-18
Boys Varsity Basketball L Goshen 69 vs Blanchester 71
 
2-10-18
Boys Varsity Basketball Win Goshen 74 vs Georgetown 68
2-9-18
Boys  Varsity Basketball L Goshen 39 vs Wilmington 56
2-6-18 
Boys Varsity Basketball L Goshen 59 vs Clinton Massie 73
 2-3-18
Boys Varsity Basketball L Goshen 72 vs Wilmington 82
2-2-18
Boys Varstiy Basketball Win Goshen 69 vs Batavia 64
 1-30-18
Boys Varsity Basketball Win Goshen 72 vs Hillsboro 61
 1-27-18
Boys Varsity Basketball Win Goshen 66 vs Ross 62
1-26-18
Boys Varsity Basketball Win Goshen 70 vs Western Brown 66
1-23-18
Boys Varsity Basketball L Goshen 48 vs Madiera 70
1-19-18
Boys Varsity Basketball L Goshen 60 vs New Richmond 64
1-6-18
Boys Varsity Basketball L Goshen 40 vs Indian Hill 74
1-5-18
Boys Varsity Basketball  L Goshen 63 vs Clinton Massie 65
12-30-17
Boys Varisity Basketball L Goshen 54 vs Waynesville 70
12-29-17
Boys Varsity Basketball L Goshen 63 vs Little Miami 69
12-22-17
Boys Varsity Basketball Win Goshen 61 vs Norwood 54
12-15-17
Boys Varsity Basketball Win Goshen 63 vs Batavia 86
12-12-17
Boys Varsity Basketball Win Goshen 63 vs Talawanda 49
12-8-17
Boys Varsity Basketball Win Goshen 72 vs Western Brown 69
12-5-17
Boys Varsity Basketball Win Goshen 74 vs Williamsburg 66